Poradenská zařízení

Naše škola spolupracuje s těmito poradenskými zařízeními a terapeuty.

Speciálně pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna Slunce
Hlavní služby, které nabízíme:

  • speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
  • poradenství a metodickou podporu rodičům
  • poradenství a metodickou podporu pedagogům
  • individuální speciálně pedagogickou a psychologickou péči
  • sociální poradenství – pomoc při řešení otázek týkajících se například sociálních služeb, dávek, příspěvků, průkazů mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P, invalidních důchodů, svéprávnosti apod.

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Příbram
PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Středisko výchovné péče Příbram
Posláním střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším důležitým osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest řešení. Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu života, ve kterém dítě může naplňovat své vývojové potřeby a potenciál.Poskytuje diagnostické,  poradenské,  terapeutické  a metodické služby,  jedná-li se o řešení situace ve vztahu k dítěti.Základním principem střediska je  poskytování služeb založených na profesionalitě, provázanosti a vzájemné spolupráci  celého  sociálního systému dítěte ( zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob a organizací). Pro své klienty zajišťuje bezpečné a respektující prostředí, ve kterém podporuje svobodu volby klienta a zachovává jeho důvěru.  

Vít Hrbáček Sociální terapeut zabývající se skupinovou dynamikou třídních kolektivů. V naší škole vede cílené sociální workshopy ve spolupráci s třídními učiteli ZŠ a SŠ.

Daniel Bezányi Lektor Akademie sociálního umění Tabor, terapeut, poradce a lektor preventivních programů. Daniel Bezániy spolupracuje se školami, třídními kolektivy, učiteli a rodiči. Zaměření programů: mediální výchova, prevence, řešení a informovanost v oblasti problematiky vlivu informačních a komunikačních technologií (manipulace dětí s mobilními přístroji, počítačovou technikou atd.) V oblasti primární prevence je čerpáno z poznatků mediální pedagogiky, která ve shodě s vývojovým stádiem dětí propracovává problematiku prostřednictvím kombinace teorie, praxe a uměleckého prožitku. V oblasti sekundární prevence je program koncipován vždy na míru dle reálných vnějších projevů, pracuje na jedné straně s celým kolektivem dětí, na straně druhé individuálně ve spolupráci s vyučujícími, rodiči, také s dítětem.

Uwe Buermann, renomovaný odborník z Německa přednáší příležitostně také v naší škole. Již mnoho let se aktivně zabývá sledováním nejnovějších trendů a také vlivu používání médií (internetu, počítačů, mobilních telefonů, informačních technologie…) na děti a mládež. Je to zkušený waldorfský učitel a preventista, který se podílí na vzdělávání waldorfských pedagogů a také přednáší pro rodiče a veřejnost v mnoha evropských zemích. Při své poslední návštěvě se věnoval žákům 2. stupně, střední školy a práci s kolegiem učitelů.
Doporučujeme knihu vydanou v češtině Jak (pře)žít s médii.