Stravování

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, přičemž druhé je vždy vegetariánské. Možnost objednat nebo odhlásit obědy je vždy do 8.00 hodin ráno na tel. čísle: 318 633 451

Ceny obědů:
3-6 let: 40 Kč (dop. svačina 9 Kč, oběd 22 Kč, odp. svačina 9 Kč)
7 let: 42 Kč (dop. svačina 9 Kč, oběd 24 Kč, odp. svačina 9 Kč)
7-10 let: 24 Kč (oběd)
11-14 let: 27 Kč (oběd)
15-18 let: 30 Kč (oběd)
cizí strávníci: 68 Kč (oběd)

Žák, který si zapomene kartičku na oběd, dostane náhradní lísteček a oběd mu bude vydán. Pokud si kartičku zapomene třikrát po sobě, oběd mu nebude vydán a musí si zakoupit kartičku novou. Kartičky může žák nepoškozené vrátit. Cena kartičky je 35 Kč.

Byla aktivována služba – objednávání a odhlašování stravy přes internet.
Pro aktivaci si žáci nebo rodiče, kteří mají o službu zájem vyzvednou uživatelské jméno a heslo v kanceláři školní jídelny. Služba se odehrává na www.strava.cz. Na tomto odkazu naleznete také jídelní lístek. Číslo jídelny je 5271

Helena Krejčová, vedoucí školní jídelny


ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 1. Výdejní doba obědů: PO-PÁ od 11.45 do 14.30 hodin.
 2. Stravné se platí inkasem z účtu v kterékoliv bance. Inkaso je prováděno k 15. dni předchozího měsíce. Hotovostní platby musí být uhrazeny do 25. dne předchozího měsíce.
 3. Obědy se odhlašují vždy alespoň den předem, nejpozději však do 8.00 hodin ten samý den.
 4. Oprávněnost odběru oběda musí každý strávník prokázat platnou kartou, kterou zakoupí u vedoucí školní jídelny. Cena karty je 35 Kč.
 5. V jídelně je konán pedagogický dozor podle rozpisu dozorů ve školní jídelně. Za školní družinu zodpovídají vychovatelky školní družiny.
 6. Strávníci se v jídelně chovají slušně, dodržují klid a pořádek, řídí se pokyny pedagogického dozoru a pracovníků školní jídelny.
 7. Rozbití nebo poškození talířů, skleniček apod. hlásí strávníci ihned pedagogickému dozoru nebo kterékoli pracovnici školní jídelny.
 8. Vstup do jídelny je zakázán cizím a nestravujícím se osobám. Žáci vstupují do jídelny v přezůvkách.
 9. Strávníci jsou povinni respektovat tento řád školní jídelny. Pokud dojde k jeho závažnému porušení, může být stravování ukončeno.
 10. Školní jídelna zajišťuje obědy strávníkům v době jejich přítomnosti ve škole. Po dobu nemoci školní jídelna vydá oběd pouze 1. den nemoci.
 11. V případě úrazu zajistí pedagogický dozor ve školní jídelně první pomoc (lékárnička je k dispozici ve školní kuchyni), popřípadě odeslání žáka na vyšetření k lékaři a neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Úraz zaznamená do knihy úrazů v kanceláři školy.

Helena Krejčová, vedoucí školní jídelny
Mgr. Robert Žák, ředitel školy