zápis do ZŠ

Vážení rodiče,
zápis do naší školy v souladu s doporučením MŠMT proběhne od 1. do 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisů, motivační část se neuskuteční. Ministerstvo doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
Zde naleznete:
Zápisní list formát docx Zápisní list formát pdf
Žádost o přijetí formát docx Žádost o přijetí formát pdf
Žádost o odklad formát docx Žádost o odklad formát pdf
Doklady můžete podepsat ručně a následně naskenovat nebo je můžete podepsat elektronicky (digitální podpis). Nevyžadujeme ověření podpisu na úřadě. Žádost odešlete e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo vhoďte do schránky školy (dolní brána Ondrákova ulice).
Níže uvedené doklady 1. až 4. a jejich kopie neposílejte. Ověření trvalého pobytu a dalších údajů proběhne ve spolupráci s naším zřizovatelem městem Příbram.
Kopie posudků k odkladu povinné školní docházky 5. a 6. je nutné zaslat.
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí bude sděleno formou sms zákonnému zástupci.

DOKLADY K ZÁPISU: 1. rodný list dítěte, 2. občanský průkaz zákonného zástupce, 3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství, 4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno) 
DOKLADY K ŽÁDOSTI O ODKLAD: 1. rodný list dítěte, 2. občanský průkaz zákonného zástupce, 3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství, 4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno), 5. posudek školského poradenského zařízení, 6. posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Máte-li jakékoli otázky, kontakujte zástupkyni pro základní školu Mgr. Jitku Zemánkovou Tejkalovou jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Zpráva pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz
Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Nově bych Vás chtěl informovat o tom, že na základě žádosti zákonného zástupce zasíláme základním školám prostřednictvím datových schránek doporučující posouzení k odkladu školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na naši adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

V platnosti i nadále zůstává, že po otevření Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje upřednostníme vyřízení zbývajících žádostí o posouzení školní zralosti.

Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram
PPP SK, pracoviště Příbram
Pod Šachtami 294
261 01  Příbram

Vnitřní kritéria pro přijímání žáků do základní školy pro školní rok 2020/2021

Zákonný rámec

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona je ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

V naší škole vycházíme z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram.

Dítě s místem trvalého pobytu na území dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016:

 • trvalý pobyt / 1 bod
 • odklad povinné školní docházky vydaný Waldorfskou školou Příbram / 1 bod
 • sourozenec je ke dni zápisu žákem Waldorfské školy Příbram / 1 bod
 • předškolní vzdělávání – waldorfská mateřská škola / 1 bod

Dítě s místem trvalého pobytu na území dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016:

 • trvalý pobyt mimo území  / 0 bodů
 • odklad povinné školní docházky vydaný Waldorfskou školou Příbram / 1 bod
 • sourozenec je ke dni zápisu žákem Waldorfské školy Příbram / 1 bod
 • předškolní vzdělávání – waldorfská mateřská škola / 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhoduje ředitel školy na základě losování za přítomnosti zástupce Školské rady.

Pro zákonné zástupce uchazečů doporučujeme zodpovědět si před zápisem tyto otázky.

 • Rozhodnutí vzdělávat dítě alternativním způsobem přijímají oba rodiče.
 • Uvědomuji si, že po celou dobu docházky bude mé dítě hodnoceno slovně.
 • Uvědomuji si, že podle programu waldorfské školy se například zavádí čtení ve 2. třídě, psací písmo ve 3. třídě, rýsování v 6. třídě apod.
 • Uvědomuji si, že vyučování je organizováno v blocích – epochách.
 • Uvědomuji si, že škola využívá učebnice a pracovní sešity pouze jako doplňkové materiály, spíše ve vyšších třídách.
 • Uvědomuji si, že waldorfská pedagogika klade stejný důraz na všechny oblasti vzdělávání – rozumovou, činnostní a uměleckou složku vyučování.
 • Počítám s tím, že škola je založena na úzké spolupráci s rodinou. Mezi to patří například: třídní schůzky jednou měsíčně, spolupráce rodičů na komunitních akcích školy – jarmarky, práce na zahradě, výzdoba školy, příprava specifických učebních pomůcek apod.
 • Uvědomuji si, že waldorfská pedagogika staví na osobnosti učitele.
 • Uvědomuji si, že waldorfská škola klade velký důraz na docházku a plnění školního vzdělávacího programu společně se třídou. Sem patří mj. podpora dětí v účasti na exkurzích, výjezdech na poznávací pobyty a maximální možná docházka do školy. Rodinné rekreace v průběhu školního roku škola nepodporuje.

Mgr. Robert Žák, ředitel školy v. r.